Precise PLA: Vật liệu in 3D mới hiệu quả cho đánh giá thiết kế

Precise PLA cho phép bạn hiện thực hoá từ ý tưởng đến sản xuất trên cùng một nền tảng Markforged vui mừng thông báo ra mắt vật liệu in 3D mới: Precise PLA. Mọi giai đoạn sản xuất, từ tạo mẫu thử, công cụ tuỳ biến cho đến sản phẩm cuối…sẽ trở nên thuận tiện…

Xem thêm
error: Content is protected !!